Eat!!

Posted by Bhoom (and papa) on July 20, 2009 at 10:30pm

จริง ๆ ตั้งใจจะเขียนบันทึกไว้สำหรับตัวเองนะครับ
เพราะว่าไม่ได้มีอะไรน่าสนใจมากมาย นอกเสียจากความตื่นเต้นของผม และคุณแม่ของน้องภูมิ

ช่วงนี้ ผมพยายามทำความเข้าใจกับน้องภูมิเกี่ยวกับ verb เป็นพิเศษ
และเย็นวันนี้ น้องภูมิก็ทำให้ประหลาดใจได้อีกครั้ง

ขณะที่ผมเดินมาหาคุณแม่น้องภูมิที่กำลังป้อนข้าวเย็นอยู่

papa : Hello.. Bhoom. What are you doing?
bhoom : Eat!!! (ไม่นึกว่าจะตอบกลับมาได้)
papa : Your dinner?
bhoom : (nod his head)
papa : Yummy?
bhoom : (nod his head again)
papa : Good!

** คุณแม่น้องภูมิหันมายิ้ม เพราะว่าเค้าไม่รู้ว่าน้องภูมิเริ่มเข้าใจคำนี้แล้ว
** ผมก็แอบยิ้มในใจ เพราะเห็นคุณแม่น้องภูมิรู้สึกดีใจ