ชุดฝึก /z/

การบ้าน 1
ให้ออกเสียงคำบังคับเหล่านี้ ช้าๆชัดๆ
คำบังคับเหล่านี้เสียงท้ายจะเป็นเสียง voiced ดังนั้นเสียงต่อกันก็จะเป็นเสียง /z/ ถึงแม้ว่าจะเขียนด้วย s ก็ตาม


One Tree / Two Trees /
One Day / Two Days /
One Shoe / Two Shoes /
I Fly / He Flies /
One Game / Two games /
One Head / Two Heads /
One Train / Two Trains /
One Song / Two Songs

ตัวอย่างการส่งการบ้านของผู้ฝึกคนอื่น
ตัวอย่างการพูดจริงของเนทีฟ