ชุดฝึก /t/ /d/

การบ้าน 1
ให้ออกเสียงคำต่อไปนี้ช้าๆชัดๆ

/t/ /d/
at ad
hat had
bet bed


ตัวอย่างจากผู้ฝึกคนอื่น


ให้สังเกตการออกเสียง had hat เสียงสระแตกต่างกัน
เสียง /t/ ถ้าออกเสียงเป็นคำโดดๆนั้นจะออกเสียงท้ายชัดเจน เช่นคำว่า wait