ชุดฝึก /p/ /b/

การบ้าน 1
ออกเสียงคำบังคับช้าๆชัดๆคำละสองครั้ง

Job
Cap
Bed
Robe
I hope the group will sleep on the ship.

การบ้าน 2
ให้ออกเสียงคำบังคับเปรียบเทียบข้างล่างแล้วให้ยกมือเช็คว่ามีเสียงลมออกมาถึงหลังมือหรือเปล่าด้วย

pea / be
pay / bay
pie / buy
peg / beg


ตัวอย่างจากผู้ฝึกคนอื่น