ชุดฝึก /f/ /v/

การบ้าน

ชุดฝึกนี้ให้เขียนคำลงกระดาษ แล้วค่อยฝึกออกเสียงตั้งแต่เสียง /f/ ไล่คำไปเรื่อยๆจนจบ

/f/
foot / find / finally / family / freedom /
laugh / telephone / symphony / rough


Entire life

ตัวอย่างจากผู้ฝึกคนอื่น


rough
laugh rough

***การบ้านพิเศษ***

There’s lots of friction if those things are rough, and less if they’re smooth.