ชุดฝึก /aɪ/

เมื่อฟังเสร็จให้ออกเสียงคำบังคับ ช้าๆชัดๆ อย่างละสองครั้งนะครับ และอย่าลืมเขียนโฟเนติกส์กำกับทุกคำด้วย

tight
time
tie / high
tide / hide
tight / height

จากนั้นให้ดูคลิปนี้แล้วฝึกออกเสียง คำที่อยู่ในรูปแบบตัวสระที่แตกต่างกัน แต่ให้เสียงเดียวกัน และอย่าลืมเขียนโฟเนติกส์กำกับทุกคำด้วย

สะกดด้วย y
fly / sky / apply / style

สะกดด้วย i
nice / kind / fine /sign

สะกดด้วย igh
light / fight / sight / night

สะกดด้วย ie
lie / tie / tried**การบ้านเพิ่มเติม**

ให้หากระดาษเปล่ามาสักแผ่น หรือสมุดก็ได้ ให้ตีตารางเสียง 40 ตัว ตามภาพ แล้วเขียนเสียงที่ได้เรียนมาทั้งหมดว่าเรียนเสียงอะไรไปบ้างลงบนกระดาษ แล้วถ่ายภาพส่งมาครับ เสียงที่ยังไม่ได้เรียน ไม่ต้องเขียนลงไป ให้เว้นว่างๆเอาไว้

**การบ้านพิเศษ**What’s really important for cats that are feeling stressed and frightened is to give them a place to hide and the opportunity to get up high.