ชุดฝึก /θ/

การบ้าน
ให้ออกเสียงคำบังคับ แล้วเมื่อฝึกออกเสียงเสร็จแล้ว ให้เปิดดิก https://dictionary.cambridge.org/ แล้วเขียนโฟเนติกส์ของคำเหล่านี้ลงกระดาษส่งด้วย ระหว่างเขียนให้ค่อยๆเขียนนักถึงเสียงทีละเสียงมาประกอบเข้าด้วยกัน ไม่ต้องเร่งเขียนให้จบ เรากำลังทำความเข้าใจเรื่องระบบเสียงอยู่

ตัวโฟเนติกส์นี้ให้จำว่าหน้าตาคล้ายๆกับตาคน หรือสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ที่เรียกว่า เซต้า

math
thank you
tooth
bath
mouth
through

I will eat anything healthy with my teeth.
Thank you for driving back & forth this month.
I think Beth is traveling north on the path.