ชุดฝึก /ʃ/

She / Sugar
Sure / Shadow
Sheep / Shirt
Shoe / Shape
Chicago / Chef
Nation / Motion
Mission / Special
Reputation

เมื่อออกเสียงเสร็จแล้ว ให้เปิดดิก https://dictionary.cambridge.org/ แล้วเขียนโฟเนติกส์ของคำเหล่านี้ลงกระดาษส่งด้วย ระหว่างเขียนให้ค่อยๆเขียนนักถึงเสียงทีละเสียงมาประกอบเข้าด้วยกัน ไม่ต้องเร่งเขียนให้จบ เรากำลังทำความเข้าใจเรื่องระบบเสียงอยู่sugar